Szymanskis from Trenton - moonlightdesign
February 20, 1921
Skillman, NJ
Bertha Szymanski at state village.

February 20, 1921
Skillman, NJ
Bertha Szymanski at state village.