Sharon Goralski / Krulikowski & Kusek Families - moonlightdesign
Spring of 1941 or 1942
Henrietta "Henny" (Kolczynski) Hubal on her graduation day.
(Courtesy of Sharon Goralski)

Spring of 1941 or 1942
Henrietta "Henny" (Kolczynski) Hubal on her graduation day.
(Courtesy of Sharon Goralski)